DETERMİNİNG THE RELATİONSHİP BETWEEN FEAR OF COVİD-19, PSYCHOLOGİCAL WELL-BEİNG AND EMPLOYEE PERFORMANCE: A RESEARCH ON TEACHERS


Abstract views: 296 / PDF downloads: 176

Authors

  • Cahit Çağlın Şırnak Üniversitesi
  • Ferhat UĞURLU İskenderun Teknik Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.31623/zenodo.7459567

Keywords:

Fear of Covid-19, Psychological Well-Being, Employee Performance

Abstract

In this study, it was aimed to determine the relationship between fear of Covid-19, psychological well-being and employee performance. In short, the fear of Covid-19 is the fear of catching the Covid-19 virus; psychological well-being, being psychologically well; Employee performance refers to the level of performance of employees' duties. First of all, the fear of Covid-19, psychological well-being and employee performance were explained. Then, the methodology of the current study is discussed. The main mass consists of teachers working in the center and districts of Hatay province, and the target audience was tried to be reached by online survey method. Number, percentage, normal distribution, confirmatory factor analysis, reliability and correlation analyzes were performed on the obtained data by means of SPSS program. As a result of the analysis, it was found that there is no negative relationship between the fear of Covid-19 and psychological well-being, and there is no relationship between employee performance, and there is a positive relationship between psychological well-being and employee performance. In addition, recommendations have been developed for researchers and practitioners.

Author Biographies

Cahit Çağlın, Şırnak Üniversitesi

Silopi MYO, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü, Şırnak, Türkiye.

Ferhat UĞURLU, İskenderun Teknik Üniversitesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümü, İskenderun, Türkiye.

References

Ahorsu, D. K., Lin, C. Y., Imanı, V., Saffari, M., Griffiths, M. D. ve Pakpour, A. H. (2020). The Fear of COVID 19 Scale: Development and Initial Validation. International Journal of Mental Health and Addiction. https,s.//doi.org/10.1007/s11469-020-00270-8

Akan, D., Yıldırım, İ. ve Yalçın, S. (2014). Okul Müdürleri Liderlik Stili Ölçeğinin Geliştirilmesi (OMLSÖ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(51), 392-415.

Akbaş Tuna, A. (2020). Güç Mesafesinin Yenilikçi Davranışlar Üzerindeki Etkisinde İşgören Performansının Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(36), 409-426.

Alyami, M., Henning, M., Krägeloh, C. U. ve Alyami, H. (2020). Psychometric Evaluation of the Arabic Version of the Fear of COVID-19 Scale. International Journal of Mental Health and Addiction. https,s.//doi. org/10.1007/s11469-020-00316-x

Baykal, E. (2020). Covıd-19 Bağlamında Psikolojik Dayanıklılık, Kaygı ve Yaşam Doyum İlişkisi. International Journal of Social and Economic Sciences, 10(2), 60-80.

Biçen, G. ve Koç, H. (2019). İşgören Mutluluk Düzeylerinin İş Tatmini ve İş Performansı Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1450-1468. DOI: 10.26677/TR1010.2019.252

Bitan, D. T., Grossman-Giron, A., Bloch, Y., Mayer, Y., Shiffman, N. ve Mendlovic, S. (2020). Fear Of Covıd-19 Scale: Psychometric Characteristics, Reliability And Validity In The Israeli Population. Psychiatry Research, 289, 1-5.

Bradburn, N. M. (1969). The Structure of Psychological Well-being. Chicago. Aldine.

Broche-Pérez, Y., Fernández-Fleites, Z., Jiménez-Puig, E., Fernández-Castillo, E. ve Rodríguez-Martin, B. C. (2020). Gender and Fear of COVID-19 in a Cuban Population Sample. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00343-8

Buil, I., Martínez, E. ve Matue, J. (2019). Transformational Leadership And Employee Performance: The Role Of İdentification, Engagement And Proactive Personality. International Journal of Hospitality Management, 77, 64-75. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.06.014

Cassiani-Miranda, C. A., Tirado-Otalvaro, A. F. ve Campo-Arias, A. (2021). Adaptation and Psychometric Evaluation of the Fear of COVID-19 Scale in the General Colombian Population. Death Studies. DOI: 10.1080/07481187.2021.1874572

Chi, X., Chen, S., Chen, Y., Chen, D., Yu, Q., Guo, T., Cao, Q., Zheng, X., Huang, S., Hossain, M. M., Stubbs, B., Yeung, A. ve Zou, L. (2021). Psychometric Evaluation of the Fear of COVID-19 Scale Among Chinese Population. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00441-7

Çiçek, B. ve Almalı, V. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kaygı Öz-Yeterlilik ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki: Özel Sektör ve Kamu Çalışanları Karşılaştırması. Turkish Studies, 15(4), 241-260. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43492

Çöl, G. (2008). Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1): 35-46.

Diener, E., Wirtz, D., Biswas-Diener, R., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Et Al. (2009). New measures of well-being. The Netherlands: Springer. The collected works of Ed Diener.

Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S. ve Biswasdiener, R. (2010). New Well-Being Measures: Short Scales to Assess Flourishing and Positive and Negative Feelings. Social Indicators Research, 97, 143–156.

Demir, Y. ve Kumcağız, H. (2020). The Effect of Eating Attitude Disorder in Adolescents on Subjective Well-Being, Depression, Anxiety and Stres. International Journal of Field Education, 6(1), 24-36.

Diener, E., Scollon, C. N., ve Lucas, R. E. (2009). The evolving concept of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness. Social Indicators Research Series, 39, 67-100.

Doshi, D., Karunakar, P., Sukhabogi, J. R., Prasanna, J. S. ve Mahajan, S. V. (2020). Assessing Coronavirus Fear in Indian Population Using the Fear of COVID-19 Scale. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00332-x

Eral, G., & Vehid, H. E. (2013). Nicel verilerin yer aldığı bağımsız ve bağımlı gruplarda uygulanan istatistiksel yöntemler. Çocuk Dergisi, 13(4), 138-140.

Erer, B. (2020). Impact of Covid-19 Fear on Employee Performance. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(4), 845-852.

García-Reyna, B., Castillo-García, G.D., Barbosa-Camacho, F.J. et al. Fear of COVID-19 Scale for Hospital Staff in Regional Hospitals in Mexico: a Brief Report. Int J Ment Health Addiction 20, 895–906 (2022). https://doi.org/10.1007/s11469-020-00413-x

Gülyüksel Akdağ, F. ve Cihangir Çankaya, Z. (2015). Evli Bireylerde Psikolojik İyi Oluşun Yordanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 646-662. DOI: 10.17860/efd.67613

Günay, A. ve Çelik, R. (2019). Kariyer Stresinin Psikolojik İyi Oluş ve İyimserlik Değişkenleriyle Yordanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(33), 205-217.

Haktanir, A., Seki, T. ve Dilmaç, B. (2020). Adaptation and Evaluation of Turkish Version of the Fear of COVID-19 Scale. Death Studies. DOI: 10.1080/07481187.2020.1773026

Hobfoll, S. (1989). Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress. American Psychologist, 44(3), 513-524.

Huarcaya-Victoria, J., Villarreal-Zegarra, D., Podestà, A. ve Luna-Cuadros, M. A. (2020). Psychometric Properties of a Spanish Version of the Fear of COVID-19 Scale in General Population of Lima, Peru. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00354-5

Işık, M. ve Kama, A. (2018). Algılanan Örgütsel Desteğin İşgören Performansına Etkisinde İşe Adanmışlığın Aracı Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 395–403. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.338253

Iversen, M. M., Norekvål, T. M., Oterhals, K., Fadnes, L. T., Mæland, S., Pakpour, A. H. ve Breivik, K. (2021). Psychometric Properties of the Norwegian Version of the Fear of COVID-19 Scale. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00454-2

İlhan, Ü. D. (2020). Covid-19 ile Mücadelede İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarında İhtiyaç Duyulan Aksiyonların Belirlenmesine Yönelik Örgütsel Müdahale Yöntemi Önerisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 288-307.

Kahya, C. (2013). Örgütsel Sinizm, İş Performansını Etkiler mi? İş Tatminin Aracılık Etkisi. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 2(3), 34-46.

Kahyaoğlu Çakmakçı, H. A. (2020). İkinci Evliliklerde Genç ve Orta Yetişkin Eşlerin Psikolojik İyi Oluşunu Yordayan Değişkenler. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.

Karataş, M. T. (2019). İşe Adanmışlık, İş Becerikliliği ve İşgören Performansı Etkileşimi: Havacılık Sektöründeki Bir Firmada Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Kasapoğlu, F. (2020). Examining the Relationship between Fear of COVID-19 and Spiritual Well-Being. Spiritual Psychology and Counseling, 5, 341-354. https://dx.doi.org/10.37898/spc.2020.5.3.121

Kirkman, B. L. ve Rosen, B. (1999). Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment. Academy of Management, 42(1), 58-74.

Ladikli, N., Bahadır, E., Yumuşak, F. N., Akkuzu, H., Karaman, G. ve Türkkan, Z. (2020). Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nin Türkçe Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. International Journal of Social Science, 3(2), 71-80.

Lee, S. A., Jobe, M. C., Mathis, A. A. ve Gıbbons, J. A. (2020). Incremental Validity of Coronaphobia: Coronavirus Anxiety Explains Depression, Generalized Anxiety, and Death Anxiety. Journal of anxiety disorders, 74, 102-168. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102268

Martínez-Lorca, M., Martínez-Lorca, A., Criado-Álvarez, J. J., Armesılla, M. D. C. ve Latorre, J. M. (2020). The fear of COVID-19 Scale: Validation in Spanish University Students. Psychiatry Research, 293. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113350

Masuyama, A., Shinkawa, H. ve Kubo, T. (2020). Validation and Psychometric Properties of the Japanese Version of the Fear of COVID-19 Scale Among Adolescents. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00368-z

Nguyen, H. T., Do, B. N., Pham, K. M., Kım, G. B., Dam, H. T. B., Nguyen, T. T., Nguyen, T. T. B., Nguyen, Y. H., Sørensen, K., Pleasant, A. ve Duong, T. V. (2020). Fear of COVID-19 Scale—Associations of Its Scores with Health Literacy and Health-Related Behaviors among Medical Students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17. doi:10.3390/ijerph17114164

Özdemir, S. ve Kerse, G. (2020). The Effects of COVID 19 Process on Health Care Workers: Analysing of the Relationships Between Optimism, Job Stress and Emotional Exhaustion. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 9(2), 178-201. doi: 10.17583/rimcis.2020.5849

Özel, G., İnak, A. ve Özel C. (2021). Konaklama İşletmelerinde Covid-19 Sonrası Uygulanan Sağlık ve Güvenlik Uygulamalarının Örgüte Uyum ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1652-1669.

Özen, Y. (2010). Kişisel Sorumluluk Bağlamında Öznel ve Psikolojik İyi Oluş (Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (DÜSBED), (4), 46-58.

Özmete, E. (2016). Evli Kadınlar ve Erkekler İçin Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Bilig), 78, 361-391.

Özüdoğru, M. ve Yıldırım, Y. T. (2020). Sanal Kaytarma ve İşgören Performansı İlişkisinde İş Stresinin Düzenleyici Etkisinin İncelenmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 467-490. https://doi.org/10.32709/akusosbil.532359

Öztürk, A. T. ve Aygün, İ. K. (2020). İş Tatmini ve İşgören Performansı Arasındaki İlişki Üzerinde İş Stresinin Aracılık Rolünün Belirlenmesi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 6(3). 210-234. Doi: https://doi.org/10.30855/gjeb.2020.6.3.001

Pang, N. T. P., Kamu, A., Hambali, N. L. B., Mun, H. C., Kassim, M. A., Mohamed, N. H., Ayu, F., Rahim, S. S. S. A., Omar, A. ve Jeffree, M. S. (2020). Malay Version of the Fear of COVID-19 Scale: Validity and Reliability. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00355-4

Perz, C. A., Lang, B. A. ve Harrington, R. (2020). Validation of the Fear of COVID-19 Scale in a US College Sample. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00356-3

Reznik, A., Gritsenko, V., Konstantinov, V., Khamenka, N. ve Isralowitz, R. (2020). COVID-19 Fear in Eastern Europe: Validation of the Fear of COVID-19 Scale. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00283-3

Ryff, C. D. ve Keyes, C. L. M. (1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719–727. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719

Sakib, N., Israfil Bhuiyan, A. K. M., Hossain, S., Mamun, F. A., Hosen, I., Abdullah, A. H., Sarker, M. A., Mohiuddin, M. S., Rayhan, I. Hossain, M., Sikder, M. T. Gozal, D., Muhit, M., Shariful Islam, S. M., Griffiths, M. D., Pakpour, A. H. ve Hsc, M. A. M. (2020). Psychometric Evaluation of the Fear of COVID-19 Scale Among Chinese Population. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00289-x

Sarı, T. ve Çakır, G. (2016). Mutluluk Korkusu İle Öznel ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(25), 222-229.

Satıcı, B., Gocet-Tekin, E., Deniz, M. E., ve Satıcı, S. A. (2020). Adaptation of the Fear of COVID-19 Scale: Its Association with Psychological Distress and Life Satisfaction in Turkey. International Journal of Mental Health and Addiction. https,s.//doi.org/10.1007/s11469-020-00294

Sigler, T. H. ve Pearson, C. M. (2000). Creating an Empowering Culture: Examining the Relationship between Organizational Culture and Perceptions of Empowerment. Journal of Quality Management, 5, 27-52.

Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. (2008). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, İstanbul: Beta Yayınları.

Soraci, P., Ferrari, A., Abbiati, F. A., Del Fante, E., De Pace, R., Urso, A. ve Griffiths, M. D. (2020). Validation and Psychometric Evaluation of the Italian Version of the Fear of COVID-19 Scale. International Journal of Mental Health and Addiction. httpss.//doi.org/10.1007/s11469-020-00277-1

Sönmez, R. V. (2020). Covid-19 Kaygısının İş Gören Performansı ve Motivasyonu Üzerine Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(12), 154-175.

Stănculescu, E. (2021). Fear of COVID-19 in Romania: Validation of the Romanian Version of the Fear of COVID-19 Scale Using Graded Response Model Analysis. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00428-4

Sürücü, L., Şeşen, H. ve Maşlakçı, A. SPSS, AMOS ve PROCESS Macro ile ilişkisel, aracı/düzenleyici ve yapısal eşitlik modellemesi (uygulamalı analizler). (1. Basım), Ankara: Detay Yayıncılık, 2021.

TDK, (https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 20.05.2021).

Telef, B. B. (2011). Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOO): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 11. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3–5 Ekim, Selçuk- İzmir.

Telef, B. B. (2013). Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOO): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 374-384.

Telef, B. B., Uzman, E. ve Ergün, E. (2013). Öğretmen Adaylarında Psikolojik İyi Oluş ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Turkish Studies, 8(12), 1297-1307.

Tutar, H. ve Altınöz, M. (2010). Örgütsel İklimin İşgören Performansı Üzerine Etkisi: Ostim İmalat İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(02), 196-218. DOI: 10.1501/SBFder_0000002162

Uğan, Ç., Karakaya, F. ve Nayır, Y. (2018). Psikolojik Sermayenin İşgören Performansı ve İş Stresine Etkisi, 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11-13 Ekim, Bodrum/Muğla/Türkiye.

Uğurlu, F. ve Aylar, F. (2017). Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Yönelik Öğretmen Öz Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), 3(1), 28-43.

Uludağ, G. (2018). Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 171-193.

Üstün, F. (2020). Örgütsel Özdeşleşmenin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerine Etkisi: Psikolojik İyi Oluşun Aracı Rolü. İzmir İktisat Dergisi. 35(2), 357-374. Doi: 10.24988/ije.202035211

Winter, T., Riordan, B. C., Pakpour, A. H., Griffiths, M. D., Mason, A., Poulgrain, J. W. ve Scarf, D. (2020). Evaluation of the English Version of the Fear of COVID-19 Scale and Its Relationship with Behavior Change and Political Beliefs. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00342-9

Yakut, E., Kuru, Ö. ve Güngör, Y. (2020). Sağlık Personelinin Covid-19 Korkusu İle Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Aşırı İş Yükü ve Algılanan Sosyal Desteğin Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Belirlenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 83, 241-262.

Yanık, D. (2021). İnfertilite Tedavisi Gören Kadınlarda Pozitif Psikoterapi Temelli Eğitimin Psikolojik İyi Oluş ve Umuda Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Malatya.

Published

2022-12-20

How to Cite

Çağlın, C., & UĞURLU, F. (2022). DETERMİNİNG THE RELATİONSHİP BETWEEN FEAR OF COVİD-19, PSYCHOLOGİCAL WELL-BEİNG AND EMPLOYEE PERFORMANCE: A RESEARCH ON TEACHERS. IKSAD JOURNAL, 8(32), 15–17. https://doi.org/10.31623/zenodo.7459567

Issue

Section

Articles