Security Concept in the Perception of the Changing City: Smart City and Smart Security Applications


Abstract views: 303 / PDF downloads: 147

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8195871

Keywords:

Security , Urban Security , Smart City, Smart Application, Information and Communication Technology

Abstract

The concept of security, in its most general sense, refers to freedom from threats to the basic values of individuals and groups. The first purpose of every living thing as soon as it is born is to preserve and maintain its existence. Like all living things in the world, states have also acquired the aim of preserving and maintaining their existence over time. Throughout history, people have built cities to feel safe and have made the area they live in safe from all kinds of violence and danger. But today, cities continue to grow day by day and their population continues to increase rapidly. This situation has brought with it the increase in crime, violence, terrorism, disruption in basic city services such as transportation, health, education, housing, employment, unemployment and many other problems. The foremost need for the solution of all these problems is the need for security. However, as the perception of the city changes, the concept of security also changes. Information and communication technologies, which develop at a dizzying pace, cause the necessity of making cities smart, as well as the fact that the security phenomenon has become smart. The subject of the study is to examine the change in the understanding of security as cities become smart. The aim of the study is to see how it approaches the issue of security in the smart city concept, which is a new concept and includes many components and tools. Literature review technique was used as a research technique. Looking at the results of the study, it is seen that the city and its people produce sustainable and innovative solutions in a very comprehensive area from drinking water safety to cyber security, pedestrian and traffic safety and health safety, with smart city applications.

 

 

 

 

References

Akıllı Şehirler, (2022), Akıllı Güvenlik, Erişim:29.12.2022, https://www.akillisehirler.gov.tr/wpcontent/uploads/Akillisehir

Uygulama%20Rehberligi/Ak%C4%B1ll%C4%B1%20G%C3%BCvenlik%20Uygulama%20Rehberli%C4%9Fi%20Sunumu.pdf.

Akıllı Şehirler, (2023a). Gaziantep- Güvenli Park, Erişim:06.01.2023, https://www.akillisehirler.gov.tr/proje-envanteri/gaziantep-guvenli-park/

Akıllı Şehirler, (2023c). Londra, Erişim:06.01.2023, https://www.akillisehir.com/idet/4/26/londra

Akıllı Şehirler. (2023b). Malatya – FKM (Felaket Kurtarma Merkezi), Erişim:07.01.2023, https://www.akillisehirler.gov.tr/proje-envanteri/malatya-fkm-felaket-kurtarma-merkezi/

Alacadağlı, E. (2020). “Güvenli Kent ve Kent Güvenliği Üzerine Bir İrdeleme”, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.6, S.2, ss.152-167

Aslan, M. M. ve Bulut, Y. (2019). “Akıllı Kent Uygulamalarının Kentsel Güvenlik Açısından Önemi”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildirileri Özel Sayısı, ss. 52-60

Balcı, D. (2021). “Covid-19 Pandemisi ile Mücadelede Akıllı Kentlerin Yeri ve Önemi”, V. Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 10-12 Ekim 2021, İKSAD, Ankara.

Baylis, J. (2008). “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Özel Sayı: Güvenlik”, ss.69-85

Birdişli, F. (2011). Ulusal Güvenlik Kavramının Tarihsel ve Düşünsel Temelleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.31, ss.149-169

Çıkrıkçı, T. ve Okur, M.A. (2021). “İnsan Güvenliği Merceğinde Sığınmacı Krizi ve Avrupa”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi C.20, S.1, ss. 97-127

Erdem, Engin İ. (2016). “İnsani Güvenlik Kavramı Bağlamında Çevre Güvenliği”, Akademik Bakış Dergisi, C.10, S.19, ss.255-281

Erdoğan, G. (2019). “Akıllı Kent Göstergeleri ve Stratejileri”, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, C.4, S.2, ss.1-23

Gürsoy, O. (2019). “Akıllı Kent Yaklaşımı ve Türkiye’deki Büyükşehirler İçin Uygulama İmkanları”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

İrdem, İ., Alkan, Ö., Biçen Gören, K.B., Arslan, Ö. (2021), “Güvenlik Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar”, Polis Akademisi Yayınları: Ankara.

Kaypak, Ş. (2016). “Kentsel Bir Sorun Olarak Kentsel Güvenlik”, The Journal of Academic Social Sciences, S.33, ss.35-50

Koca, T.ve Çolpan E. (2021). “Kentsel Güvenliğin Sağlanmasında Tasarım Rehberleri”, Planlama Dergisi, C.32, S.1, ss.162-173.

Küçükşahin, A. (2006). “Güvenlik Bağlamında, Risk ve Tehdit Kavramları Arasındaki Farklar Nelerdir ve Nasıl Belirlenmelidir?”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, C.2, S.4, ss.7-41

Oğuzlu, H. (2007). “Dünya Düzenleri ve Güvenlik: Ulus-Devlet Güvenlik Anlayışı Aşılıyor mu?”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, C.3, S.6, ss.7-43

Özmen, A. ve Yılmaz, B. (2019). “Kent ve Güvenlik”, (Ed. M. Akif Özer), Kent Ve, 165-187, Gazi Kitapevi, Ankara

Pustu, Y. (2006). “Küreselleşme Sürecinde Kent “Antik Site’den Dünya Kentine”, Sayıştay Dergisi, S.60, ss.129-151

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, (2023). Akıllı Güvenlik, Erişim:03.01.2023, https://www.akillisehirler.gov.tr/wpcontent/uploads/AkillisehirUygulama%20Rehberligi/Ak%C4%B1ll%C4%B1%20G%C3%BCvenlik%20Uygulama%20Rehberli%C4%9Fi%20Sunum.pdf

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, (2020). Akıllı Güvenlik Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi, Erişim:08.01.2023, https://www.akillisehirler.gov.tr/wpcontent/uploads/KapasiteGelistirme/Egitim_Pdf/Akilli_Guvenlik.pdf

Tozkoparan, İ. B. (2019). “Değişen Güvenlik Anlayışında Geleceğin Akıllı Kentleri”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildirileri Özel Sayısı, ss.417-427

Uçar, A. , Negiz, N., Şemşit, S. (2017). “Avrupa Birliği Akıllı Kent Uygulamaları ve Türkiye’deki Yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kayfor 15 Özel Sayısı, ss.1785-1798

Uğurlu, Ö. (2010). “Kentlerin Tarihsel Gelişimi, "Kentlerin Tarihsel Gelişimi”, Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, Örgün Yayınevi: İstanbul

Varol, Ç. (2017), “Sürdürülebilir Gelişmede Akıllı Kent Yaklaşımı: Ankara’daki Belediyelerin Uygulamaları”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C.26, S.1, ss.43-58

Yılmaz, E. ve Çiftçi, S. (2011). “Kentlerin Ortaya Çıkışı ve Sosyo-politik Açıdan Türkiye’de Kentleşme Dönemleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.10, S.35, ss. 252-267

Yurt, R.G. (2020). “Kentleşmenin Tarihsel Gelişimi”, Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, S.7, ss.19-44

Published

2023-03-15

How to Cite

Balcı, D. (2023). Security Concept in the Perception of the Changing City: Smart City and Smart Security Applications . IKSAD JOURNAL, 8(33), 15–27. https://doi.org/10.5281/zenodo.8195871

Issue

Section

Articles